Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

[Ubuntu cho người bắt đầu]


1.Lưu trữ và phục hồi khi cài lại Windows


Nếu bạn cần cài hoặc phục hồi lại Windows (từ file Ghost, Acronis, ...), thì bạn cần lưu trữ và phục hồi lại Ubuntu như sau:
Lưu trữ: tất cả những gì bạn cần làm là chép (hoặc di chuyển) thư mục ubuntu (ở ổ đĩa đã chọn cài Ubuntu) đến ổ đĩa dữ liệu không bị ảnh hưởng bởi quá trình cài đặt hoặc phục hồi Windows.
Phục hồi: 3 bước
 1. Copy thư mục ubuntu đã backup về chỗ cũ (hoặc có thể để ở thư mục gốc của ổ đĩa bất kì)
 2. Copy 2 file wubildr và wubildr.mbr ở thư mục ubuntu/winboot về thư mục gốc của ổ đĩa hệ thống (thường là C)
  • Đối với Windows 2000/XP: thêm dòng sau vào file boot.ini (nằm ở thư mục gốc của ổ đĩa hệ thống)
   C:\wubildr.mbr = "Ubuntu"
  • Đối với Windows Vista/7: (các lệnh điều gõ trên Command Prompt của Windows)
   • Gõ lệnh: (với chữ "Ubuntu" có thể thay bằng chữ khác bất kì)
    bcdedit /create /d "Ubuntu" /application bootsector
    Sau khi gõ lệnh, kết quả trả về sẽ có 1 dãy ID nằm trong dấu {}, ghi nhớ (copy) dãy ID này.
   • Gõ tiếp những lệnh sau: (với chữ ID được thay bằng ID đã ghi nhận ở trên, C: thay bằng ổ đĩa hệ thống)
    bcdedit /set {ID} device partition=C:
    bcdedit /set {ID} path \wubildr.mbr
    bcdedit /displayorder {ID} /addlast
 3. Cuối cùng khởi động lại để xem kết quả
Note: đối với Windows Vista/7, có thể dùng EasyBCD để cấu hình bằng giao diện đồ họa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét